พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรโลก และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถ เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

พันธกิจ (Missions)

1.ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างประเทศของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการเพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือต่างประเทศด้านการอาชีวศึกษา
2.ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศของประเทศต่างๆในทุกภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
4.สนับสนุน การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านอาชีวศึกษา การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศอาเซียน การเป็นพลเมืองอาเซียนตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์และความมั่นคงของชาติในกลุ่มอาเซียน
5.สนับสนุน การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านอาชีวศึกษา การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ การเป็นพลเมืองโลก
6.ส่งเสริมและพัฒนางานด้านต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับองค์การโลก องค์การระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ ต่างประเทศ หน่วยชํานาญพิเศษต่างๆ
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือต่างประเทศด้าน อาชีวศึกษา บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงานการพัฒนางานต่างประเทศด้าน อาชีวศึกษา

ภาระงานหลัก/หน้าที่
1 งานนโยบายยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ด้านอาชีวศึกษา
2 งานส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
3 งานส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
4 การจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือและเชื่อมโยงหน่วยงานต่างประเทศ
5 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่างประเทศ