บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

                                                                                                                                                 

 นางพุทธชาด   ศุภลักษณ์      

   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

                                                                                                             รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินผล                                                                                                                                                                                               

              

                                              

                                                                                                                                                  

นางสาวอังคณา  จันทร์แสงศรี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

 

 

                                                                                                                                                 

   นางสาววิสุดา  ธิโสภา

  ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

                                                                                                                                                 

         นางสาวสิริเพ็ญ    ยงศรีสวัสดิ์    

     ลูกจ้างชั่วคราว