ข้อมูลบุคลากร

นางพุทธชาด   ศุภลักษณ์                                                                                                                                          

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินผล                                                                                                                                                                                                       

              

                                                 

นางสาวอังคณา  จันทร์แสงศรี        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                                                                     นางสาววิสุดา  ธิโสภา                    ลูกจ้างชั่วคราว                                                                                                     
นางสาวสิริเพ็ญ    ยงศรีสวัสดิ์     ลูกจ้างชั่วคราว