รายละเอียดข่าว

ความร่วมมือภายใต้ปฏิญญา พัฒนาอาชีวศึกษารูปแบบไทย-เยอรมัน
Created by civecadmin on 1/29/2015 2:52:16 PM


ความร่วมมือภายใต้ปฏิญญา พัฒนาอาชีวศึกษารูปแบบไทย-เยอรมัน
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้เชียวชาญด้านพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อคุณภาพการอาชีวศึกษา ร่วมหารือกับผู้แทนกระทรวงศึกษาและวิจัย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกี่ยวกับ (The Federal Ministry of Education and Research of the Federal Republic of Germany on Cooperation in the field of Vocational Education and Training)
1.การพัมนาการอาชีวศึกษารูปแบบไทย – เยอรมัน ในรายสาขา
2.การจัดการเรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการเยอรมัน
3.การเตรียมนักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ เพื่อรองรับโครงการและกิจกรรมภายใต้ปฏิญญา ดังกล่าว
print
rating
  Comments